Top

Algemene voorwaarden

VEKO carrosseriebouw / Algemene voorwaarden

– Algemene contract- en factuur voorwaarden NV VEKO CARROSSERIE –

 

 

1. Elk ons toevertrouwde bestelling of opdracht houdt formele aanvaarding in van de hiernavolgende bepalingen en sluit formeel de contractvoorwaarden van de klant-medecontractant uit.  Ze zijn bindend voor zowel handelaars als niet-handelaars.  Deze contract- en factuurvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

 

2. Al onze prijsaanbiedingen en offerten, van welke aard ook, zijn zonder verbintenis van onzentwege en we behouden ons het recht voor de te wijzigen tot aan de schriftelijke aanvaarding van een bestelling.  BTW of andere mogelijke belastingen zijn nooit in de prijzen begrepen.  Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte.  Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee.  Indien de prijzen van de goederen van onze leveranciers – om welke reden dan ook – zijn gewijzigd, zal deze prijswijziging de in de overeenkomst vastgelegde prijs recht evenredig wijzigen.  Contracten ondertekend door onze personeelsleden zijn niet bindend, zolang zij niet bevestigd werden door één van de gevolmachtigden of bestuursleden.

 

3. Daar de uitvoerings-/leveringstermijn beïnvloed kunnen worden door daden van derden, door gevallen van overmacht en toeval, kunnen ze niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds ten indicatieven titel opgenomen.  Een opdracht/bestelling die niet op de voorziene datum kan worden uitgevoerd/geleverd kan derhalve nooit aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding, korting of aan te rekenen intrest. De overeenkomst neemt van rechtswege een einde door overmacht of indien het in gebreke blijven van onze eigen leverancier, kan niet worden geleverd.  Dit einde van de overeenkomstkan aan de klant-medecontractant nooit enig recht opleveren tot het vorderen van schadevergoeding van welke aard ook.

 

4. Bij een annulatie van welke  bestelling dan ook of een verbreking van de overeenkomst is een verbrekingsvergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de bestelling of overeenkomst.

 

5. Klachten dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend te worden verzonden.  Deze termijn geldt zowel voor alle mogelijke zichtbare als mogelijke verborgen gebreken, als een mogelijk niet-conforme levering aan de bestelling.  Oplevering wordt steeds geacht stilzwijgend bij betaling te zijn geschied, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.  De klant-medecontractant heeft geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding.

 

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen, op ons adres.  Elke factuur welke niet op haar vervaldag werd betaald, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest op van 1,5% per maand.  Bij gebreke aan betaling van onze facturen op hun vervaldag, zal tevens een conventionele schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, met een minimum van 40,00€.  Dit ter vergoeding van ondermeer alle administratiekosten, extra beheerskosten, kredietkosten veroorzaakt door de wanprestatie van de klant-medecontractant. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is geschied.  De betaling gedaan aan personeel of andere derden kan niet tegen ons in rekening worden gebracht, tenzij een bewijs van betaling ondertekend werd door een gevolmachtigde.

 

7. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Beveren-Waas en bij gebreke hiervan onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas.  We behouden ons wel het recht om van deze bevoegdheidsregeling af te wijken.